"Der må ikke ændres et komma II..."
af Tage Buch
Den Ny VerdensImpuls nr. 3/2005 september, side 28

Her følger supplerende bemærkninger til en artikel med samme overskrift i dette blads juni nummer.

Der har været en udbredt tilbøjelighed til at rette på Martinus sprog fra den første udgivelse af Livets Bog, idet man fandt at sproget var knudret og vanskeligt tilgængeligt. Nu er Martinus ikke nogen almindelig forfatter. Selv siger han, at hans værker som er kosmiske analyser er “skrevet i bøn til Gud”. Martinus har mejslet sine ord og sætninger ud. De love og principper som verdensaltet styres efter, det verdensbillede som skal blive vejledende for hele menneskeheden, efterhånden som mennesker bliver modne til at forstå fortsættelsen af den vejledning, som er givet af tidligere vise og visdomsbøger, er nu givet menneskeheden i form af Det Tredie Testamente. Dette værk er et kunstværk og et helligt skrift. En malers mesterværker ændrer man ikke på eller tilfører noget med et enkelt penselstrøg. Det bliver da et falskneri.

Når Martinus i Instituttets love har formuleret formålsparagrafen således, at værkerne skal bevares uforandrede som de foreligger fra hans side, skal det selvfølgeligt forstås bogstaveligt. Rådet skal være den vogter, der skal sikre at der ikke foretages rettelser.

Imidlertid har man ikke forstået ordet uforandret og har oven i købet oprettet en sproggruppe der har fået til opgave at pynte på eller tilpasse Martinus sprog til nutidsdansk hvor det er muligt. Man har endog henvendt sig til en professor på Københavns Universitet for at få vejledning i hvordan man kan rette på Martinus værker.

Når Martinus har sagt, at mennesker godt må se, at han var ubelæst, så var det ligefrem et ønske fra hans side om at man skulle se, at han trods sin simple skolegang kunne frembringe et mesterværk, ja, selve Talsmanden den Hellige Ånd, værket der skulle bringe klodens befolkning “hele sandheden” som Jesus jo dengang ikke kunne bibringe sine diciple. Det er på kontrasterne at sansningen baseres, og derfor ønskede han ikke disse kontraster udjævnet eller fjernet ved, at de nævnte lærlinge retter eller pynter på hans sprog. Den ufuldkomne sprogbehandling skal være synlig.

Den samme kontrast ser vi i hans herkomst og opvækst. I simple og fattige kår fødtes den åndelige fyrste som skal blive den vejleder der fortsætter Guddommens vejledning af menneskene og dermed afslutningen af Biblen i form af Det Tredie Testamente.

Trods denne åndelige storheds ønske og klare påbud, har Rådet foretaget eller ladet foretage rettelser i hans værk. Det er et misgreb, der kun kan rettes ved at disse bøger makuleres, og der i stedet for fremstilles fotografiske genoptryk af de originale værker. Forklaringen om at forskere selvfølgelig skulle have adgang til de originale værker gælder ikke. Alle alvorligt søgende mennesker er forskere, og skal kunne stole 100% på at hvert eneste ord i bøgerne er skrevet af mesteren selv.

Rettelserne udover de af Martinus selv skriftligt godkendte er fejlagtige rettelser. Disse rettelser er direkte imod Martinus vilje, og da værkerne er skrevet i bøn til Gud er disse også imod Guds vilje. Som kosmisk bevidst var og er Martinus ét med Gud.

Når nu det ovenstående er sagt, må vi huske på at vi er overgangsvæsener mellem dyr og rigtige mennesker, og vi er dermed prædestinerede til at gøre forkert. Det er altså OK at fejle, men så vil det også være OK, at vi søger at gøre hinanden forståeligt hvad der er det rigtige. Det er det jeg har forsøgt i dette tillæg til den tidligere artikel om samme emne.

Det kan her være relevant at læse Martinus egne ord om stilforskere og åndsforskere i bogen Artikelsamlingen. Specielt den del af stk. 7.17 som står på side 44, og hele stk 7.18.


Uddrag af Martinus’ artikel “Fortolkning af Livets Bog”(1933)

Da Tage Buch henviser til 7.17 og 7.18 af denne artikel, bringes det her:

Den udviklede eller fremskredne sandhedssøger er ganske anderledes indstillet. For ham er stilen, rytmen, trykfejl e.l. ganske underordnet. Han er opfyldt af et hundrede procents begær efter at komme til kernen bag stilen og ordene. Han ser, at kun den er det absolut væsentlige. Han véd, at guld er guld, hvad enten det forekommer i en pose af sækkelærred eller i en af silke. Han hører ikke til dårerne, der hæfter sig mere ved sækken, ved emballagen end ved indholdet.

Og som følge af denne sin holdning kommer han netop til indholdet, til guldet. Og med den samme holdning overfor Livets Bog kommer han også her til guldet eller det sande indhold: livets højeste analyser. Men i modsat fald opnår han intet, ser intet væsentligt. De stråler fra en forklaret tilværelse, der udgår fra bogen, formørkes af den sorte sky af kritik over nævnte bog, han selv udstråler. Og det guddommelige lys bliver for ham mere eller mindre til banaliteter, vrøvl, fantasier, fraser, grammatiske ufuldkommenheder osv. Livets Bog er for ham en lukket bog.

7.18            Stilforskeren og åndsforskeren
At “åbne” Livets Bog er altså ikke gjort ved blot og bar at åbne den rent fysisk, blade den igennem og “læse” den. Den kan desuagtet heraf for en sådan læser være en absolut lukket bog. Den kan kun virkelig åbnes af den, der har nået et sådant begær efter åndelig viden, at han i sin søgen efter denne ikke lader sig hindre hverken af stil eller form. Hans bevidsthed må være så åndeligt fremskreden, at disse nævnte realiteter er blevet et så ganske underordnet spørgsmål, at han ikke ønsker at spilde tid med nogen som helst form for kritik af disse.

Kun den, der er således indstillet, kan gøre sig håb om i nogen grad at kunne åbne Livets Bog og komme til den dybere mening, som er skjult bag den for alle synlige tekst og stil. Enhver sandhedssøger eller åndsforsker, der ikke har den her skildrede indstilling, men mere hæfter sig ved stilen eller den ydre form, er jo ikke åndsforsker, men stilforsker eller forsker af den ydre form.

For et sådant væsen kan den til Livets Bog knyttede ydre form og stil undertiden være en uovervindelig hindring, idet al dets energi udløser sig i kritik af de i samme form eventuelt fremtrædende små tekniske fejl og grammatiske ufuldkommenheder e.l. Først når den dybere mening i Livets Bog bliver til hovedtingen, og stilen og formen bliver til en biting for læseren, da oplever han “den hellige ånd” gennem nævnte bog.