Martinuscitat om artiklernes status
af Søren Ingemann Larsen
Publiceret på martinus-webcenter.dk - 16. maj 2010

Martinus' egen opfattelse af artiklernes status i forhold til det øvrige værk ses i følgende citat fra "Et Jubilæum" fra Kosmos juli 1942:

"[...] Disse Artikelserier, hvoraf de fleste hver for sig rummer Stof nok til en Bog, er snart totalt udsolgt og vil derfor, saa snart Muligheden tillader det, blive udgivet i Bogform under de samme Titler, som de havde i "Kosmos", nemlig: "Den ideelle Føde", "Paaske", "Bisættelse", "Omkring min Fortolkning af Livets store Analyser", "Logik", "Omkring min Missions Fødsel", "Gavekultur", "Den længst levende Afgud" samt endnu en Bog, i hvilken nogle af mine andre Artikler: "Den hellige Aand", "En Julehilsen til Læserne", "Ved Aarsskiftet" og "Dommedag" vil blive samlet. Da disse Bøgers Indhold naturligvis ikke vil blive gentaget i "Livets Bog" i en saa udspecialiseret Form som i "Kosmos", vil de tilsammen udgøre et uundværligt Supplement til nævnte Værk for enhver af dens Læsere [...]."

Det har på det seneste været diskuteret, hvilken værdi artiklerne og småbøgerne skulle tillægges i forhold til hovedværket "Livets Bog" og i relation til "Det Tredie Testamente". En del mener, at artiklerne og småbøgerne kun er af meget sekundær betydning ("tygget føde") i forhold til "Livets Bog" og ligefrem slet ikke kan siges at være en del af "Det Tredie Testamente".

Denne opfattelse er i modstrid med Martinus' egen udtalelse ifølge citatet fra 1942. Udtalelsen er fremkommet, inden den endelige opdeling i "bøger", "småbøger" og "artikler" blev en realitet, og den viser, at Martinus principielt ikke anså "Bisættelse" og "Logik", som nu fremstår som selvstændige bøger på linje med "Livets Bog" og "Det evige Verdensbillede", som værende af højere værdi end fx "Omkring min Missions Fødsel", "En Julehilsen til Læserne" og "Dommedag". Artiklerne må derfor principielt tillægges samme høje værdi på lige fod som del af det samlede værk (senere betegnet "Det Tredie Testamente") som et vigtigt supplement til "Livets Bog".

Søren Ingemann Larsen - maj 2010